Serviceanmälan

Hyresbetalning bostad

08 feb, 2023

Hyrans betalning enligt hyresavtalet ”Hyran skall erläggas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början” Till exempel om den sista dagen i månaden infaller på en lördag, söndag eller helgdag skall hyran betalas med förfallodag sista vardagen i månaden. Är 31/12-2022 en lördag så skall hyran betalas den 30/12-2022.

Ränta, betalningspåminnelse enligt hyresavtalet ”Vid försenad betalning skall nyttjanderättsinnehavaren erlägga dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om inkassokostnader m.m. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordning om ersättning för inkassokostnader m.m.”

Påminnelseavgift. Debiteras nästkommande avisering.

Dröjsmålsränta beräknas enligt räntelagen från fakturans förfallodag. Debiteras på nästkommande avisering.

Inkassoavgift debiteras om hyran inte betalas och går vidare till inkasso. Inkassoärenden hanteras av PS-Finance.